روز جهانی کارگر در فرانسه

همزمان با اول ماه می و روزجهانی کارگر در پاریس بین کارگران معترض و پلیس درگیری رخ داد.

تصویر منتخب
تصویر منتخب