یکصدوششمین دوره مسابقات دوچرخه سواری تور دوفرانس

یکصدوششمین دوره مسابقات دوچرخه سواری تور دوفرانس با ورود دوچرخه سواران به خیابان شانزه لیزه پاریس و با حضور جمع کثیری از گردشگران خارجی با قهرمانی اگان برنال 22 ساله از کلمبیا به پایان رسید . اگان برنال جوان ترین قهرمان تور دوفرانس طی صدوشش دوره گذشته است .

تصویر منتخب
تصویر منتخب