کویر ورزنه

کویر ورزنه یا خارا در 110 کیلومتری شهر اصفهان قرار دارد و وسعت ریگزار آن حدود 17000 هکتار می باشد

تصویر منتخب
تصویر منتخب