غمت در نهان خانه دل نشیند ...

مهم نیست که چند روز از عزای تو میگذرد همین که غمت از دل هر کس بگذرد عزادار تو می شود و این حرارت در دلش تا ابد باقی می ماند

تصویر منتخب
تصویر منتخب