من و دل تنها در سیل دلها

در جمع انبوه زائران پیاده اربعین که باشی مانند قطره ای در دل دریای از دلهای عاشق رهسپار مقصد می شوی در این میان فرصت خوبی پیدا می کنی تا با دل خود خلوت کنی بی آنکه سرگرم اطراف خود شوی و این فرصت و خلوت تورا با خود نزدیکتر می کند

تصویر منتخب
تصویر منتخب