خيابان شانزه ليزه در تسخير جليقه زرد ها

جنبش جليقه زردها كه در اعتراض به افزايش قيمت سوخت در فرانسه براه افتاده وارد پنجمين روز خود شد . رانندگان براي دفاع از حقوق خود خيابان شانزه ليزه را به تسخير خود دراوردند.

تصویر منتخب
تصویر منتخب