زشت و زیبا در میدان ولی عصر تهران

در اطراف میدان ولی عصر تهران با اشیاء متنوع و زیبایی روبه رو می شویم که وقتی کمی از آنها فاصله میگیریم و به دورنمای آن توجه می کنیم می بینیم هیمن زیبایی ها موجب ایجاد زشتی و نازیبایی در سطح شهر تهران و یکی از میادین اصلی شهر شده اند. در این میان عملکرد شهرداری و عوامل طرح ساماندهی در برخود با این معضل یعنی دستفروشی قابل توجه است به نقل از دستفروشان دریافت مبالغ هفتگی و یا ماهانه توسط ماموران باعث ایجاد توقع و سرقفلی بر معابر عمومی برای دستفروشان شده است.

تصویر منتخب
تصویر منتخب