ادامه اعتراضات جلیقه زرد ها و خشونت پلیس در پاریس

در سیزدهمین هفته از اعتراضات جلیقه زرد ها پلیس فرانسه در پاریس با خشونت با معترضین بردخورد کرد

تصویر منتخب
تصویر منتخب