نسشت تخصصی استراتژی های رسانه ای در مقابل تهاجم رسانه های غربی به دین

حوزه رسانه در سازمان های رسانه دچار کم‌توجهی است و برای رفع این مشکل، نیازمند دانش تخصصی در هر عرصه از خدمت است بخصوص عرصه رسانه و خبر که ابزار سلطه غرب و همواره در راستای تحمیل فرهنگ غربی به جوامع اسلامی بوده است

تصویر منتخب
تصویر منتخب