جنگل سیاهکل در چهارمین روز از فروردین سال ۹۷ دچار حریق شد

جنگل سیاهکل در چهارمین روز از فروردین سال ۹۷ دچار حریق شد