بازسازی روستای کویک عزیز سرپل ذهاب

روستای کوئیک عزیز که بر اثر زمین لرزه آبان ۱۳۹۶ کرمانشاه به همت قرارگاه مهندسی حاج احمد متوسلیان بازسازی شد

تصویر منتخب
تصویر منتخب