تک تک قدم هایم را نذر آمدنت می کنم ...

زاِِِئران اربعین حسینی خود رابرای شرایط ظهور آماده می کنند و معتقد هستند که این حرکت آماده سازی و محقق شدن ظهور امام عصر می باشد

تصویر منتخب
تصویر منتخب